Hit Enter to search or Esc key to close
Organizatorem imprez turystycznych zawartych na stronie internetowej www.moonandback.pl – organizatorem turystyki (w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwanej dalej „Ustawą”)) jest Adventure Ahead Karolina Szymańska z siedzibą w Warszawie przy ul. Melomanów 4/29, 00-712 Warszawa, NIP:7162557831 posiadająca wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 2442 Organem rejestrowym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Warunkami Imprezy Turystycznej (dalej WIT). Wpłata zaliczki lub całej kwoty imprezy turystycznej jest traktowane jako pełna akceptacja zaprezentowanych WIT, WIT dotyczą wypraw podróżniczych, których organizatorem jest Adventure Ahead Karolina Szymańska posiadająca markę Moon And Back (zwana dalej „MAB”). W przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych WIT, poszczególne punkty Warunków mają zastosowanie do pojedynczych usług turystycznych (zakupionej pojedynczej usługi turystycznej).
1.	UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1.1.	Dokonana przez Uczestnika rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o udział ww. imprezie przez MAB (zwana dalej „umową”). Rezerwacja może zostać założona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.moonandback.pl. Strona internetowa www.moonandback.pl i informacje MAB stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
1.2.	Uczestnik otrzymuje w momencie zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu, w formie elektronicznej, wszelkie dokumenty zawierające istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej, w tym szczegółowy program imprezy turystycznej. Uczestnik może żądać kopii umowy w postaci papierowej, jeżeli została ona zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
1.3.	Zgłaszający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych na umowie oraz przez dokonanie wpłaty ceny imprezy turystycznej (zaliczki lub pełnej ceny) akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
1.4.	Zgłaszający, który zawarł umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników. Jest on również odpowiedzialny za informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach tejże dotyczących.
2.	WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.	Uczestnikiem imprezy turystycznej świadczonej przez MAB może być wyłącznie osoba:
•	pełnoletnia
•	posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
•	spełniająca określone warunki kondycyjne i zdrowotne pozwalające na udział w programie imprezy, 
•	posiadająca wymagane szczepienia, 
•	wyrażająca zgodę na utrwalenie, korzystanie, rozporządzanie oraz rozpowszechnianie jej wizerunku oraz osób na wymienionych na umowie o realizacji usługi turystycznej - utrwalonym w materiałach promocyjnych i marketingowych, które zostaną utworzone w trakcie realizacji usługi przez MAB. 
2.2.	Każdy Uczestnik imprezy turystycznej zobowiązany jest do:
•	posiadania ważnego paszportu oraz aktualnej wizy, jeśli ich posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz w krajach tranzytowych,
•	natychmiastowego zgłoszenia MAB zmian danych zgłoszonych na Umowie,
•	posiadania zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień (o ile są wymagane).
2.3.	Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń przewodnika oraz przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce i na terenie krajów pobytu odwiedzanych podczas imprezy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania jak również godzin zbiórek wyznaczonych przez przewodnika.
2.4.	Odpowiedzialność za złamanie przepisów prawa, porządkowych, bezpieczeństwa, pożarowych ponosi Uczestnik.
2.5.	W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku, zasad lub przepisów bezpieczeństwa, Organizator może rozwiązać z Uczestnikiem Umowę w trybie natychmiastowym.
2.6.	Z tytułu rozwiązania umowy, o którym mowa w pkt. 2.5 nie przysługuje odszkodowanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego
3.	DOKONANIE ZAPŁATY
3.1.	Uczestnik poprzez dokonanie wpłaty zaliczki/pełnej ceny na poczet imprezy turystycznej/usługi turystycznej zawiera umowę. Zaliczka wynosi nie mniej niż 30% (słownie: trzydzieści procent) ceny imprezy turystycznej/ usługi turystycznej i jest płatna nie później niż 30 dni i nie wcześniej niż 180 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej.
3.2.	W przypadku gdy rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej następuje wcześniej niż 180 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej, Uczestnik dokonuje przedpłaty w wysokości nie niższej niż 10% (dziesięć procent) ceny imprezy turystycznej / usługi turystycznej, nie później niż 10 dni od otrzymania umowy.
3.3.	Ewentualną pozostałą do zapłaty kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
3.4.	Zaliczkę i resztę ceny należy zapłacić na numer rachunku prowadzonego przez mBank: 13 1140 2004 0000 3002 8092 9977 oraz zgodnie z postanowieniami pkt 3.5. WIT. Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez MAB. W przypadku niedokonania w terminie wpłaty zaliczki, umowa nie jest zawarta.
3.4.1. MAB udostępnia system szybkich płatność obsługiwany przez mBank S.A. pod nazwą "paynow", któy umożliwia płatność za pomocą BLIK, szybkim przelewm, kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz poprzez usługę GooglePay.
3.4.2.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. 
3.5.	Zapłata za zawarte za pośrednictwem MAB, dodatkowe ubezpieczenie, a także kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub też całej ceny w zależności od terminu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Koszty innych usług świadczonych przez MAB takich jak np. pośrednictwo w uzyskaniu wizy nie są (o ile na stronie internetowej www.moonandback.pl nie ma innej jednoznacznej informacji) zawarte w cenie imprezy turystycznej. Jeżeli zatem takie koszty powstaną, powinny one zostać wpłacone wraz z zapłatą ceny imprezy turystycznej.
3.6.	Uczestnik w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej jest zobowiązany posiadać przy sobie dokumenty podróży. Dokumenty podroży zostaną dostarczone drogą elektroniczną, na wskazany w Umowie adres e-mail Uczestnika. Na 2 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Uczestnik zobowiązany jest do ich samodzielnego wydrukowania. W przypadku nieposiadania przez Uczestnika w dniu wylotu dokumentów podróży, MAB na żądanie Uczestnika, gdy będzie to możliwe, wydrukuje Uczestnikowi wymagane dokumenty podróży. W tym celu Uczestnik powinien zgłosić taką chęć telefonicznie na numer +48 507305197 nie później niż 3 godziny przed odlotem. 
3.7.	Za brak możliwość dostarczenia, w czasie pozwalającym na odbycie imprezy turystycznej, przez MAB, dokumentów podróży, w przypadku wymienionym w pkt. 3.6 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
3.8.	Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym w punktach 3.1, 3.2 lub 3.3 terminie, umowa może być rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje 9 dni. W takim przypadku MAB obciąża Uczestnika kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej/usłudze turystycznej, w wysokości i na zasadach określonych w punkcie 7.3 i 7.4 WIT.
3.9.	Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Uczestników do MAB na wypadek niewypłacalności, MAB zawarło, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (zwanej dalej „Ustawą”), Umowę Ubezpieczenia – Gwarancja Dla Uczestników z Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (zwanego dalej: „TUEuropa”, z siedzibą we Wrocławiu. 
3.10.	Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot środków wpłaconych przez Uczestników do MAB, MAB informuje, iż odprowadza zgodnie z art. 7 ust.2 Ustawy, składki w należnej wysokości do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Sposób ubiegania się o wypłatę środków z tego zabezpieczenia wskazany jest w Rozdziale 2 Ustawy.
4.	ŚWIADCZENIA, CENY
4.1.	Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest w umowie lub załączniku do umowy i jest opracowywany na podstawie informacji zawartych na stronie www.moonandback.pl. Przed zawarciem umowy MAB zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych zawartych na stronie internetowej www.moonandback.pl.
4.2.	Ceny imprez turystycznych oraz świadczeń dodatkowych (np. ubezpieczenia), zamieszczone są w WIT oraz innych dokumentach MAB przekazywanych Uczestnikom, wyrażone są w PLN. Dopuszcza się następujące formy płatności: przelew elektroniczny, wpłata natychmiastowa w serwisie paynow lub BLIKIEM.
4.3.	MAB w ramach organizowanych imprez turystyczny nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4.4.	Międzynarodowa doba hotelowa/hostelowa rozpoczyna się przeważnie o godzinie 15.00 czasu lokalnego w dniu przyjazdu zaś kończy się w dniu wyjazdu przeważnie o godzinie 12.00 czasu lokalnego. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z posiłków może być ograniczona w związku z rzeczywistymi godzinami przelotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa Uczestnik powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić miejsce noclegu. W takim przypadku Uczestnik powinien pozostawić swoje bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile taką możliwość jest w ofercie miejsca noclegu.
5.	ZMIANY ŚWIADCZEŃ I CEN
5.1.	MAB zastrzega sobie możliwość zmiany (podwyższenia) umownej ceny imprezy turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim skutkiem zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, MAB każdorazowo zobowiązane będzie powiadomić Uczestnika drogą elektroniczną o zmianie ceny oraz uzasadnić podwyżkę wskazując sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie z Uczestnikiem nie może być podwyższona. 
5.2.	W przypadku gdy MBA przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zmuszone jest zmienić główne właściwości usług turystycznych wskazanych w art. 40 ust.1 pkt 1 Ustawy lub proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z pkt 5.1 WIT. MAB zobowiązane jest niezwłocznie poinformować  Uczestnika o treści tych zmian drogą elektroniczną wskazując zmiany oraz ich ewentualny  wpływ na cenę imprezy turystycznej.
5.3.	Po otrzymaniu takiej informacji, Uczestnik w ciągu dwóch dni, od jej otrzymania, obowiązany jest na piśmie lub poprzez e-mail poinformować MAB czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wszystkich wniesionych przez niego opłat, bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie. Uczestnik, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. W przypadku gdy zmiana umowy prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Uczestnik jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
5.4.	 W przypadku rozwiązania umowy z powodu odstąpienia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 5.3. od umowy MAB dokona zwrotu wszystkich wniesionych opłat przez Uczestnika, z zastrzeżeniem pkt 7.4 WIT, nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
5.4.1 MAB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.	OPŁATY DODATKOWE W CZASIE ŚWIADCZENIA 
Część kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej Uczestnik pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że umowa precyzuje inaczej): koszty wyżywienia, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u przewodnika lub w kasach obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne –płatne w miejscu docelowym, np. u przewodnika lub lokalnego organizatora oraz inne opłaty typu: dodatkowe posiłki w trakcie trwania imprezy turystycznej, opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za wykonywanie połączeń telefonicznych w hotelu/hostelu, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatków i opłat turystycznych, itp. Tego rodzaju opłaty dodatkowe wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie obiektu. 
ZNIŻKI DLA DZIECI
6.1.	W przypadku, gdy uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, Uczestnik powinien powiadomić o tym fakcie podczas procesu rezerwacji, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia. MAB ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, MAB upoważnione będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny imprezy turystycznej. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.
6.2.	Za dzieci w wieku poniżej 2 lat podróżujące samolotem, nie są pobierane opłaty, za wyjątkiem ceny przelotu, o ile wyprawa przewiduje taki środek transportu. Cena przelotu za dziecko poniżej 2 roku życia ustalana jest przez przewoźnika lotniczego. W takim przypadku dziecko podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego.
6.3.	W przypadku niektórych imprez turystycznych nie ma możliwość wykupienia bezpłatnego przejazdu, którym mowa w pkt 6.2. Uczestnik jest informowany o tym fakcie na stronie internetowej moonandback.pl, a przed zawarciem umowy. 
6.4.	Dzieci w wieku od 2 do 6 lat objęte są 20% zniżką, z zachowaniem pkt. 6.3 WIT
7.	ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UMOWY, OSOBY ZASTĘPCZE
7.1.	W każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej/usługi turystycznej Uczestnik ma możliwość odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej na adres MAB lub poczty elektronicznej poprzez e-mail wskazany do kontaktów. Datą złożenia odstąpienia od umowy jest dzień jej wpływu.
7.2.	Jeżeli Uczestnik odstąpi od umowy lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej/usługi turystycznej z powodów niezależnych od MAB, MAB zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punktach 7.3 WIT poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej/usługi turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Uczestnika MAB uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od umowy. Opłata podlega potrąceniu z zapłaconej ceny za wyprawę, usługę turystyczną. Pozostała po potrąceniu kwota zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez Uczestnika. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy ustawa stanowi, iż odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie następuje bez opłaty.
7.3.	Koszty odstąpienia od umowy wynoszą za osobę: 
•	do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 30% ustalonej ceny 
•	od 30. dnia przed rozpoczęciem imprezy 40% ustalonej ceny 
•	od 24. dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny 
•	od 17. dnia przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny 
•	od 10. dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny 
•	od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub jej nierozpoczęcia 100% ustalonej ceny.
7.4.	Koszty odstąpienia od umowy stanowiące wyjątki od zasad określonych w pkt 7.3 wynoszą 100% w przypadku kosztu przelotu. Bilet przewozu lotniczego nie podlega zwrotowi, a tym samym nie jest zwracany Uczestnikowi koszt jego zakupu. 
7.5.	W przypadku przeniesienia praw do biletu na osoby trzecie, Uczestnik ponosi koszt zmiany rezerwacji wg taryfy przewoźnika oferującego przelot. Opłatę za zmianę rezerwacji przelotu Uczestnik pokrywa w ciągu 3 dni od dnia poinformowania go drogą mailową o dokonanej zmianie.
7.6.	W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnika zawartych w umowie, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Uczestnik będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). MAB uprawniony jest do obciążenia Uczestnika kosztami dokonania takiej zmiany o ile będzie ona możliwa do wykonania.
7.7.	Uczestnik może dodatkowo dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A – 2,79% ceny imprezy turystycznej.
7.8.	Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego naj-bliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu zapłaconej kwoty bez dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
7.9.	Na życzenie Uczestnika, w miarę możliwości, w tym w miarę dostępności miejsc, istnieje możliwość jednej bezpłatnej zmiany umowy, jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w punkcie 7.5 i 7.6.
7.10.	 Wszelkie opłaty związane z odstąpieniem od umowy i zmianą umowy, z wyjątkiem określonych w pkt 8.6 są natychmiast wymagalne.
7.11.	Odstąpienie od umowy ze strony MAB następuje zgodnie z art. 40 ust 5 Ustawy. 
7.12. MAB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.	PODRÓŻ SAMOLOTEM
8.1.	Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami dostosowany mi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych.  Dokumenty są dostępne pod TYM adresem.
8.2.	Uczestnik ma możliwość samodzielnego zakupu biletów lotniczych na imprezę turystyczną objętą umową. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia pkt. 3.6, 3.7, 8.4 i 8.5 oraz stosuje się odpowiednio pkt 7.2 i 7.6 Wolę dokonania samodzielnego zakupu biletów uczestnik deklaruje drogą mailową na wskazany przez MAB adres do kontaktu. 
8.3.	W przypadku opisanym w pkt. 8.2 Uczestnik przekazuje MAB informację o zakupionym bilecie najpóźniej 7 dni przed terminem wyprawy. Za brak zakupionego biletu lotniczego Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
8.4.	W przypadku zakupu biletu przez MAB, MAB dokłada wszelkich starań, aby cena biletu lotniczego była jak najniższa. Ostateczny zakup biletu lotniczego następuję jednak nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy turystycznej niezależnie od ceny. Uczestnik zwraca koszty ceny biletu lotniczego nie później niż przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
8.5.	W przypadku opisanym w pkt 10.11 MAB ponosi koszty zakupu biletów lotniczych.
8.6.	Brak zwrotu kwoty ceny biletu jest równoważny z brakiem posiadania wystarczających dokumentów podróży.
8.7.	Przelot samolotem odbywa się na liniach rejsowych/przelotem liniowym w klasie ekonomicznej/turystycznej. Od momentu odprawy bagażowo - paszportowej Uczestnik objęty jest opieką linii lotniczych.
8.8.	Jeżeli podczas lotu Uczestnikom nie towarzyszy przewodnik, MAB informuje o tym Uczestników w umowie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
8.9.	Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. O zmianie godzin lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług turystycznych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy MAB powiadamia Uczestnika.
8.10.	 Ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu, ponosi Uczestnik. Ewentualne szkody powstałe podczas transportu lotniczego usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego.
9.	UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
9.1.	Wszyscy Klienci MAB zawierający umowę o imprezę turystyczną za granicą objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
9.2.	 Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynikającego z treści umowy ubezpieczenia  nr 2/Z/2019 zawartej w dniu 14.02.2019 roku z TUEuropa z siedzibą we  Wrocławiu wynoszą odpowiednio równowartość:  
•	koszty leczenia ( w tym sporty rekreacyjne) i assistance do 100 000€, 
w tym koszty ratownictwa do 7000€,
•	koszty transportu i repatriacji (zawarte w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia),
•	następstwa nieszczęśliwych wypadków, w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu do 10 000€ oraz w przypadku śmierci 6000€,
•	ubezpieczenia bagażu podróżnego – 1000€,
•	ubezpieczenia opóźnienia bagażu podróżnego – 150€,
•	ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 100 000€
9.3.	Na wniosek Uczestnika, za dodatkową opłatą, suma ubezpieczenia kosztów leczenia może zostać podwyższone do 300 000€, co wiąże się z dopłatą każdorazowo określoną przez MAB, podczas rezerwacji.
9.4.	Uczestnik ma możliwość, za opłatą wskazaną w pkt. 7.7 do zawarcia umowy ubezpieczenia rezygnacji z imprezy turystycznej nie później niż na 30 dni przed jej rozpoczęciem.
9.5.	Uczestnik ma prawo do zakupu indywidualnego ubezpieczenia w trakcie imprezy turystycznej. Zakup takiej polisy nie ma wpływu na koszt imprezy turystycznej/usług turystycznych.
10.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1.	MBA jest odpowiedzialne za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. W przypadku gdy którakolwiek z usług turystycznych objęta imprezą turystyczną nie jest wykonywana zgodnie z umową bądź istotne elementy umowy nie są wykonywane, stosuje się art. 48 Ustawy. MAB ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych objętych umową zgodnie z art. 50 Ustawy.
10.2.	 Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, w przypadku gdy winę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ponosi Uczestnik albo osoba trzecia niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, jeżeli nie można było tego przewidzieć ani uniknąć, albo zostało to spowodowane nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia MAB od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
10.3.	MAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Uczestnika w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest MAB.
10.4.	MAB nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz przez  odpowiednie placówki dyplomatyczne.
10.5.	MAB zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Uczestnika. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
10.6.	MAB nie ponosi odpowiedzialności za brak posiadania przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2, chyba że ich brak lub niemożność wydrukowania była spowodowana okolicznościami, za które MAB ponosi  odpowiedzialność.
10.7.	Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do MAB, innych uczestników, hoteli/hosteli, linii lotniczych itp. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
10.8.	Dane osobowe Uczestnika znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować MAB o tym fakcie.
10.9.	W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnika zawartych w umowie, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) MAB uprawniony jest do obciążenia Uczestnika kosztami dokonania takiej zmiany o ile będzie ona możliwa do wykonania odpowiednio według zasad określonych w pkt. 8.6.
10.10.	Uczestnik może złożyć MAB reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacje należy wysłać na adres email Organizatora: hello@moonandback.pl.
10.11.	MAB oświadcza, że umowa dochodzi do skutku pod warunkiem zgłoszenia się przynajmniej takiej liczby osób do udziału w imprezie turystycznej, będącej przedmiotem umowy, jaka została oznaczona jako minimalna w stosownej ofercie na stronie moonandback.pl.